Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

Komisja Historyczna Pilskiego OZŻ - informacje

Wybrane żeglarskie wydarzenia, inicjatywy, przedsięwzięcia. Koleżanki i Koledzy na Wiecznej Żeglarskiej Wachcie. 2022 – 2025 Część I – Sezon Nawigacyjny 2022 r.

 

Wybrane żeglarskie wydarzenia, inicjatywy, przedsięwzięcia. Koleżanki i Koledzy na Wiecznej Żeglarskiej Wachcie.

POZZ 7c217 fb1602022 – 2025      Część I – Sezon Nawigacyjny 2022 r

 

opr. na podstawie ogólnie dostępnych źródeł i relacji A. Radomski    Komisja Historii Pilskiego OZŻ

 

 

Uwaga: Przedstawione niżej wydarzenia, inicjatywy, przedsięwzięcia nie obejmują wszystkich żeglarskich działań. W przypadku zauważenia istotnych uchybień merytorycznych i innych błędów będziemy wdzięczni za kontakt z KH Pilskiego OZŻ. Pozostajemy w przekonaniu że niniejsze opracowanie w formie kalendarium będzie dobrym świadectwem rzeczywistej aktywności środowiska żeglarskiego tak w klubach stowarzyszonych w Pilskim OZŻ jak żeglarzy niezrzeszonych z terenu działania Pilskiego OZŻ.

Zachęcamy do lektury! Nie jest wymagane czytanie „od deski do deski” ale mile widziane!

 

 

 

 Materiał do pobra po kliknięciu czytaj więcej

 

 

Read More

Sprawozdanie Komisji Historycznej za XII kadencję Pilskiego OZŻ

Komisja Historyczna Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego ( KH Pilskiego OZŻ)

Informacja o działalności w latach 2017-2021

KH Pilskiego OZŻ działała w latach 2017-2021 na podstawie uchwały IX Sejmiku Pilskiego OZŻ z dnia 01.03.2009 r. Jednym z wielu celów działania KH Pilskiego OZŻ jest popularyzowanie żeglarskiej historii na obszarze Pn. Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego. Głównie to zadanie, poza kontynuowaniem trudnych prac nad opracowaniem historii żeglarstwa na terenie Pilskiego OZŻ, było przedmiotem działań KH Pilskiego OZŻ w latach 2017-2021. Horyzont czasowy ww. opracowania w związku z przypadającym 45leciem w 2021r. działalności Pilskiego OZŻ został wydłużony do 2021 r.

Poniżej kilka wybranych działań inicjowanych i realizowanych między przy udziale KH Pilskiego OZŻ w latach 2017-2021:

 

01.09.2018 r. - Próchnówko Jubileusz 30 lat funkcjonowania Bazy Szkolenia Żeglarskiego dla Dzieci o Młodzieży Pilskiego OZŻ/AKŻ’90 Wałcz.

Jubileusz zorganizowano z inicjatywy KH Pilskiego OZŻ i Zarządu Pilskiego OZŻ w ramach XLII Otwartych Żeglarskich Mistrzostw Pilskiego OZŻ w klasach sportowych na Jez. Bytyń Wlk. Obchody przeprowadzono w przerwie między biegami na przystani w Próchnówku, w skromnym wymiarze, bez specjalnej gali. Głównym celem było przypomnienie młodym regatowcom w skrócie historii Bazy Szkolenia Żeglarskiego dla Dzieci o Młodzieży Pilskiego OZŻ/AKŻ’90 Wałcz zwanej dalej Bazą Próchnówko. Tradycje Bazy Próchnówko w beletrystyczny sposób przedstawione zostały przez Przew. KH Pilskiego OZŻ. Za wyniki osiągnięte w jednym z wyścigów przyznane zostały w punktacji klubowej specjalne trofea jubileuszowe (za m-ca I-III) oraz okolicznościowe dyplomy (za m-ca I-VI). Specjalne listy gratulacyjne z okazji 30lecia Bazy Próchnówko za udzieloną pomoc otrzymali: Komenda Hufca ZHP Piła, Nadleśnictwo Mirosławiec, Leśnictwo Betyń i Zakład Rolny w Próchnowie. Przyznano też listy gratulacyjne za wzorowe gospodarowanie Bazą Próchnówko Armatorskiemu Klubowi Żeglarskiemu’ 90 Wałcz oraz „Ferajnie Ivents” z Poznania za systematyczne organizowanie szkoleń żeglarskich. List gratulacyjny otrzymał Kol. Jerzy Okienko jako główny koordynator działalności Bazy Próchnówko z ramienia AKŻ’90 Wałcz. Informacja o 30 latach funkcjonowania Bazy Próchnówko pt.: „Przystań Próchnówko nad Bytyniem ma 30 lat! (1988 – 2018)” opublikowana została na stronie www. Pilskiego OZŻ. Pełna historia działania Bazy Próchnówko opisana została w rozdziale XIII opracowania p.t.: „ Żeglarstwo w Północnej Wielkopolsce i na Pojezierzu Wałeckim w latach 1976 – 2021. 45 lat Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego”.

 

22.06.2019 r. – Trzcianka – żeglarska laudacja „Trzcianeckich Białych Żagli 1964-2015”

Read More

Powstaje Komisja Historyczna Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

 

      Już 17 stycznia 2010 w siedzibie Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego odbyło się I Spotkanie Konsultacyjne w sprawie powołania Komisji Historycznej POZŻ. Wstępnie przedyskutowano zasady i formy działania tego zespołu. Bardziej szczegółowo działalność przyszłej KH POZŻ zaprezentowana została podczas uroczystego podsumowania sezonu żeglarskiego 2009 które odbyło się  24 stycznia 2010 w Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży.
Ogólny regulamin funkcjonowania KH POZŻ prezentujemy na oddzielnej podstronie.
Uprzejmie informujemy, że do działalności w naszej okręgowej Komisji Historycznej zaproszeni zostali następujący Koledzy:
                Władysław Andrzejewski – Wronki
                Jerzy Butrym – Piła/Trzcianka
                Wiesław Dorniak - Złotów
                Klemens Grzegorski – Piła
                Mirosław Jańczak - Wagrowiec
                Ryszard Jastrzębski – Trzcianka
                Benedykt Józefek - Rogoźno
                Eugeniusz Lasota – Chodzież
                Antoni Łuczak - Rogoźno
                Przemysław Malinowski – Rogoźno
                Henryk Ozga – Piła/Drzewoszewo
                Jerzy Radkiewicz - Wałcz
                Andrzej Radomski – Piła/Chodzież
                Zdzisław Rączkowiak - Wągrowiec
                Eugeniusz Sobkowski - Chodzież
                Władysław Wilk – Ujście

Średnia wiekowa proponowanego składu  KH POZŻ – z naszych pobieżnych wyliczeń - to... 58 lat i 7 miesięcy! Ale wszyscy są oczywiście młodzi żeglarskim duchem !! Każdy z wyżej wymienionych Kolegów legitymuje się co najmniej 25 letnim stażem działalności żeglarskiej.
Większość Kolegów z ww. listy już przyjęła zaproszenie do działalności w KH POZŻ. Dziękujemy !! Czekamy jeszcze na kilka potwierdzeń.
Komisja Historyczna Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego ukonstytuuje się w terminie do 15 marca br. W tym terminie przyjęty zostanie także plan pracy KH POZŻ na 2010 r.

Regulamin Komisji Historycznej Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

Regulamin Komisji Historycznej Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

I. Postanowienia ogólne.

1. Komisja Historyczna Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, zwana dalej KH POZŻ, jest powoływana przez Zarząd Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego z siedzibą w Chodzieży zwany dalej POZŻ na podstawie § 20 ust.1 pkt.7 Statutu Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
2. Celem działalności KH POZŻ jest utrwalanie i upowszechnianie tradycji oraz historii działalności żeglarskiej na obszarze Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, zwanym dalej Okręgiem i obejmującym powiaty: chodzieski, czarnkowsko – trzcianecki, obornicki, pilski, szamotulski, wałecki, wągrowiecki i złotowski.
3. Siedzibą KH POZŻ jest biuro POZŻ.

II. Zadania KH POZŻ.

1. Współpraca z klubami/kołami i sekcjami żeglarskimi tworzącymi Pilski Okręgowy Związek Żeglarski i innymi na terenie Okręgu w zakresie prowadzenia kronik lub ksiąg pamiątkowych.
2. Współpraca z klubami/kołami i sekcjami żeglarskimi tworzącymi Pilski Okręgowy Związek Żeglarski i innymi na terenie Okręgu w zakresie gromadzenia pamiątek i różnych dokumentów związanych z historią działalności żeglarskiej.
3. Organizowanie badań dotyczących historii i rozwoju żeglarstwa na terenie Północnej Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego przy współpracy z ośrodkami naukowymi historii sportu i turystyki, uczelniami oraz regionalnymi placówkami muzealnymi i archiwami.
4. Gromadzenie wspomnień, relacji i innych materiałów świadczących o działalności żeglarskiej na terenie Okręgu.
5. Kompletowanie i opracowywanie wytycznych dot. zbierania materiałów do biogramów zasłużonych w Okręgu działaczy żeglarskich.
6. Inicjowanie – w porozumieniu z Pilskim OZŻ- wydawania monografii i innych publikacji dokumentujących działalność żeglarską na terenie Okręgu.
7. Nawiązywanie współpracy z działającymi przy innych okręgowych związkach żeglarskich oraz w Polskim Związku Żeglarskim komisjami lub zespołami ds. historii żeglarstwa.
8. Udzielanie niezbędnej pomocy w zakresie udostępniania materiałów źródłowych do prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich i innych publikacji dot. tradycji i historii żeglarstwa na terenie Okręgu.
9. Współpraca merytoryczna w zakresie organizacji uroczystości jubileuszowych, rocznicowych i temu podobnych przedsięwzięć na terenie Okręgu.
10. Rozwijanie innych form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i podnoszeniu poziomu wiedzy o historii żeglarstwa na obszarze Okręgu.

III. Członkowie KH POZŻ.

1. KH POZŻ składa się z 7 - 15 członków powoływanych przez Pilski OZŻ w formie imiennego zaproszenia.
2. KH POZŻ powoływana jest na okres kadencji Pilskiego OZŻ.
3. KH POZŻ spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz oraz członkowie mogą być odwołani przez Pilski OZŻ przed upływem kadencji.
5. Przewodniczący KH POZŻ reprezentuje na zewnątrz jej działalność.
6. KH POZŻ może powoływać za zgodą Pilskiego OZŻ zespoły do opracowywania określonych tematów związanych z dokumentowaniem historii żeglarstwa Okręgu w skład których mogą wchodzić osoby nie będące członkami KH POZŻ.

IV. Organizacja pracy KH POZŻ.

1. Posiedzenia KH POZŻ odbywają się co najmniej dwa razy z roku i w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia KH POZŻ zwołuje Przewodniczący.
3. Uchwały KH POZŻ podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu KH POZŻ.    W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Z przebiegu posiedzeń sporządza się protokóły, które podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
5. KH POZŻ prowadzi swoją działalność na podstawie rocznego planu pracy akceptowanym przez Pilski OZŻ.
6. Członkowie KH POZŻ działają na zasadzie wolontariatu. Sprawy administracyjno-biurowe KH POZŻ prowadzi Biuro Pilskiego OZŻ.
7. Koszty związane z przygotowywaniem i wydawaniem ewentualnych publikacji lub monografii o charakterze historycznym – w tym honoraria autorskie - wymagają zaplanowania w budżecie/preliminarzu Pilskiego OZŻ na określony rok kalendarzowy.

V. Postanowienia końcowe.

1. Przewodniczący KH POZŻ uczestniczy na zaproszenie Pilskiego OZŻ w posiedzeniach podczas których rozpatrywane są sprawy związane z działalnością KH POZŻ.
2. O rozwiązaniu KH POZŻ z powodu bezczynności, niezgodności działań z nin. regulaminem, przepisami prawa albo planem pracy decyduje Pilski OZŻ.
3. Niniejszy regulamin uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zatwierdzenia przez Pilski OZŻ.


                                                                        Prezes
                                                                                Pilskiego Okręgowego
                                                                                 Związku Żeglarskiego
                                                                                (-) Dariusz Gościński