Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

puchar

XLV ŻEGLARSKIE OTWARTE TURYSTYCZNE MISTRZOSTWA PILSKIEGO OZŻ

 

Mistrzostwa * Bytyń 2022* Kliwer Piła * Bytyń 2022 * Mistrzostwa * Bytyń 2022 * Kliwer Piła

 

Zawiadomienie o Regatach

-Zaproszenie

 

XLV ŻEGLARSKIE OTWARTE TURYSTYCZNE MISTRZOSTWA PILSKIEGO OZŻ

Oraz

XXXII REGATY O PUCHAR KLUBU ŻEGLARSKIEGO „KLIWER PIŁA”

 

       17-18.09.2022r.(Drzewoszewo – jez. Bytyń Wielki)

 1. KLASY, UCZESTNICTWO, CEL REGAT
 • Regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, Orion, Spark i Omega.
 • Klasa Omega nie będzie objęta klasyfikacją Mistrzostw.
 • Mistrzostwa Pilskiego OZŻ mają na celu wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Pilskiego OZŻ na 2022r w punktacji open, którzy zostaną wyłonieni wśród zawodników zrzeszonych w Pilskim OZŻ mających na bieżąco opłacone składki członkowskie. Regulamin dostępny na stronie https://pilskiozz.trz.pl
 • W regatach mogą uczestniczyć także reprezentanci klubów zrzeszonych w innych OZŻ aniżeli Pilski Okręgowy Związek Żeglarski ( formuła open ) oraz osoby niezrzeszone.

 

                                                  

 1. TERMIN, MIEJSCE i ORGANIZATOR

                       

         17 - 18 września 2022 r. ( sobota – niedziela ) - jez. Bytyń Wielki.

            Baza regat: KŻ „KLIWER” w Drzewoszewie

Organizatorem regat jest Pilski OZŻ oraz Klub Żeglarski „Kliwer Piła”.

 

 1. UCZESTNICTWO

 

 • Regaty w klasie odbędą się, jeżeli do regat zgłoszą się, co najmniej 3 jachty
 • Warunkiem dopuszczenia do regat – poza wniesieniem opłaty wpisowego – jest przedłożenie Komisji Regatowej:
 • Czytelnie i starannie wypełnionego druku zgłoszenia ostatecznego do regat (druki dostępne w sekretariacie KR),
 • Sternicy w klasach turystycznych muszą posiadać, co najmniej patent żeglarza jachtowego PZŻ lub równorzędny ISSA, RYA itp.,
 • Polisy ubezpieczenia OC jachtu zgłoszonego do regat
 • Wszystkie jachty muszą posiadać czytelne oznakowanie na żaglu lub kadłubie, oraz wymagane środki ratownicze. Łodzie muszą mieć zapewnioną niezatapialność.
 • Każdy uczestnik regat startuje na własne ryzyko i jest całkowicie odpowiedzialny za szkody, które wyrządzi. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód.

                          

4.ZGŁOSZENIA

                 – należy dokonać w punkcie przyjmowania zgłoszeń - wiata KŻ „Kliwer”

                       w dn. 17 września 2022r, w godzinach od 8.30 do 10.00

 

 1. 5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT
 • wg PRŻ 2021-2024, Przepisów klasowych jachtów klasy T – edycja 2021–2024, niniejszego

zawiadomienia oraz Instrukcji Żeglugi, która opublikowana zostanie na tablicy ogłoszeń regat

w bazie regat 16.09.2022r. do godz. 20.00,

 • przewiduje się przeprowadzenie w każdej klasie 7 wyścigów.
 • W przypadku rozegrania 4 wyścigów, jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
 • regaty w klasie będą ważne, jeżeli przeprowadzony zostanie min. 1 wyścig,
 • w klasach T1, T2 oprócz podziału stosowana będzie „formuła wyrównawcza”. Sternicy

   powinni na życzenie KR udokumentować dane techniczne swojego jachtu. KR zastrzega sobie

   prawo weryfikacji przeliczników i przeprowadzenia pomiarów kontrolnych jachtów i ożaglowania,

 • klasy, nie spełniające warunku minimalnej liczby jachtów, będą przyporządkowane do klas startujących z przelicznikiem czasowym lub połączone w jedną klasę (np. T1 razem z T2).
6. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY REGAT

17 wrzesień 2022r (sobota)

8.30 – 10.00  

           10.15    

 

- Przyjmowanie zgłoszeń (wiata przy biurze regat)

 

- otwarcie regat (Baza KŻ „Kliwer” w Drzewoszewie)

 

                    11.30     - start do pierwszego wyścigu dnia

       20.00- 24.00   - integracyjne ognisko żeglarskie z pieczoną kiełbaską

         18 wrzesień 2022r (niedziela)

11.00

   - pierwszy start do kolejnych wyścigów

16.00

   - zakończenie regat (Baza KŻ „Kliwer” w Drzewoszewie)

 • NAGRODY

     7.1. W ramach XLV Mistrzostw Pilskiego OZŻ.

 • Za zajęcie od I do III miejsca w formule open, wręczone zostaną puchary i dyplomy.
 • Mistrzowie i Wicemistrzowie w formule Mistrza Okręgu Pilskiego OZŻ otrzymują dodatkowe puchary – klasy T1, T2, Orion i Spark.
  • W ramach XXXII Regat o Puchar KŻ „KLIWER PIŁA” (pierwszy wyścig)
 • Za zwycięstwo przyznany będzie puchar i dyplomy oraz nagrody rzeczowe
 • Za m-ca II i III - dyplomy i nagrody rzeczowe.

otwarcie regat (Baza KŻ „Kliwer” w Drzewoszewie)

przyjmowanie zgłoszeń (wiata przy biurze regat)

 • INNE INFORMACJE
 • Wpisowe do regat wg. cennika POZŻ :

                           - Zrzeszeni w POZŻ   - 50 zł/ jacht ze sternikiem – plus 10 zł za każdego członka załogi.

                           - Niezrzeszeni             - 80 zł/ jacht ze sternikiem – plus 10 zł za każdego członka załogi.

 • Zakwaterowanie i wyżywienie organizują ekipy / uczestnicy we własnym zakresie
 • Zakazy ze względu na przepisy rezerwatowe – na jez. Bytyń Wlk.

     - zakaz wpływania w trzciny

       - zakaz montowania na jachtach zaburtowych silników spalinowych

       - w czasie regat mogą być eksploatowane tylko łodzie motorowe organizatora oraz WOPR.

 • Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:

- bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych  reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

- przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia zawodów.

- umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe. Zgoda dotyczy następujących danych: - imienia i nazwiska, daty urodzenia, przynależności klubowej.

 • W ewentualnych sprawach szczegółowych – prosimy o kontakt z biurem Pilskiego OZŻ

                                                                                                                                       (tel. 604 603 174)

                 Zapraszamy na mistrzowskie wrześniowe żagle 2022.

                                                                

                                                                                                                    Z żeglarskim pozdrowieniem

                                                                                           Organizatorzy regat

 

 

Zawiadomienie w fomacie PDF dp pobrania >>TUTAJ <<