Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

puchar

XLIV ŻEGLARSKIE OTWARTE TURYSTYCZNE MISTRZOSTWA PILSKIEGO OZŻ

 

Mistrzostwa * Bytyń 2021* AKŻ90 * Bytyń 2021 * Mistrzostwa * Bytyń 2021 * AKŻ90

 

Zawiadomienie o Regatach

-Zaproszenie

 

XLIV ŻEGLARSKIE OTWARTE TURYSTYCZNE MISTRZOSTWA PILSKIEGO OZŻ

W KLASACH TURYSTYCZNYCH : T-1, T-2 Orion, Spark i Omega

 

       11-12.09.2021r.(Nakielno – jez. Bytyń Wielki)

 

 1. KLASY, UCZESTNICTWO, CEL REGAT
 • Regaty zostanę rozegrane w klasach: T1, T2, Orion, Spark i Omega .
 • W regatach mogą uczestniczyć także reprezentanci klubów zrzeszonych w innych OZŻ aniżeli Pilski Okręgowy Związek Żeglarski ( formuła open ) oraz osoby niezrzeszone.
 • Mistrzostwa Pilskiego OZŻ mają na celu wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Pilskiego OZŻ na 2021r w punktacji open, którzy zostaną wyłonieni wśród zawodników zrzeszonych w Pilskim OZŻ mających na bieżąco opłacone składki członkowskie. Regulamin dostępny na stronie https://pilskiozz.trz.pl

                                                  

 1. TERMIN, MIEJSCE i ORGANIZATOR

                       

         11 - 12 września 2021 r. ( sobota – niedziela ) - jez. Bytyń Wielki.

            Baza regat: Przystań Armatorskiego Klubu Żeglarskiego AKŻ90 w Nakielnie Organizatorem regat jest Pilski OZŻ oraz Armatorski Klub Żeglarski AKŻ ‘90. UWAGA !!! UWAGA !!! Zmiana BAZY NA NAKIELNO !!

 

 1. UCZESTNICTWO

 

 • Regaty w klasie odbędą się, jeżeli do regat zgłoszą się, co najmniej 3 jachty
 • Warunkiem dopuszczenia do regat – poza wniesieniem opłaty wpisowego – jest przedłożenie Komisji Regatowej:
 • Czytelnie i starannie wypełnionego druku zgłoszenia ostatecznego do regat (druki dostępne w sekretariacie KR),
 • Sternicy w klasach turystycznych muszą posiadać, co najmniej patent żeglarza jachtowego PZŻ lub równorzędny ISSA, RYA itp.,
 • Polisy ubezpieczenia OC jachtu zgłoszonego do regat
 • Wszystkie jachty muszą posiadać czytelne oznakowanie na żaglu lub kadłubie, oraz wymagane środki ratownicze. Łodzie muszą mieć zapewnioną niezatapialność.
 • Każdy uczestnik regat startuje na własne ryzyko i jest całkowicie odpowiedzialny za szkody, które wyrządzi. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód.

                          

4.ZGŁOSZENIA

                 – należy dokonać w punkcie przyjmowania zgłoszeń - wiata przy biurze regat (Bosmanat AKŻ 90) w dn. 11 września 2021r, w godzinach od 8.30 do 10.00

 

 1. 5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT
 • wg PRŻ 2021-2024, Przepisów klasowych jachtów klasy T – edycja 2021–2024, niniejszego zawiadomienia oraz Instrukcji Żeglugi, która opublikowana zostanie na tablicy ogłoszeń regat w bazie regat 10.09.2021r. do godz. 20.00,
 • przewiduje się przeprowadzenie w każdej klasie 7 wyścigów.
 • W przypadku rozegrania 4 wyścigów, jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
 • regaty w klasie będą ważne, jeżeli przeprowadzony zostanie min. 1 wyścig,
 • w klasach T1, T2 oprócz podziału stosowana będzie „formuła wyrównawcza”. Sternicy

   powinni na życzenie KR udokumentować dane techniczne swojego jachtu. KR zastrzega sobie

   prawo weryfikacji przeliczników i przeprowadzenia pomiarów kontrolnych jachtów i ożaglowania,

 • klasy, nie spełniające warunku minimalnej liczby jachtów, będą przyporządkowane do klas startujących z przelicznikiem czasowym lub połączone w jedną klasę (np. T1 razem z T2).
6. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY REGAT

11 wrzesień 2021r (sobota)

 08.30 - 10.00 - przyjmowanie zgłoszeń (wiata przy biurze regat)

 10.15 - otwarcie regat

 10.50 - wypłynięcie z portu do rejonu wyścigów (Szarzawa)

  11.40     - start do pierwszego wyścigu dnia

  20.00- 24.00   - integracyjny grill z pieczoną kiełbaską i imprezą kulturalną. - mała scena za barem 

        

12 wrzesień 2021r (niedziela)

 10.20  - wypłynięcie z portu do rejonu wyścigów (Szarzawa)

 11.10- pierwszy start do kolejnych wyścigów.

 16.00 - zakończenie regat (Baza AKŻ ‘90 w Nakielnie)

 

 

 • NAGRODY
 • Za zajęcie od I do III miejsca w formule open, wręczone zostaną puchary i dyplomy.
 • Mistrzowie i Wicemistrzowie w formule Mistrza Okręgu Pilskiego OZŻ otrzymują dodatkowe puchary.
 • Dla wszystkich uczestników przyznane będą dyplomy.

 

 • INNE INFORMACJE
 • Wpisowe do regat wg. cennika POZŻ :

                           - Klasa turystyczna 50 zł./jacht – ( nie zrzeszeni w Pilskim OZŻ 80 zł./jacht),

 • Zakwaterowanie i wyżywienie organizują ekipy / uczestnicy we własnym zakresie
 • Zakazy ze względu na przepisy rezerwatowe – na jez. Bytyń Wlk.

     - zakaz wpływania w trzciny

       - zakaz montowania na jachtach zaburtowych silników spalinowych

       - w czasie regat mogą być eksploatowane tylko łodzie motorowe organizatora oraz WOPR.

 • Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:

- bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych  reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

- przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia zawodów.

- umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe. Zgoda dotyczy następujących danych: - imienia i nazwiska, daty urodzenia, przynależności klubowej.

 • W ewentualnych sprawach szczegółowych – prosimy o kontakt z biurem Pilskiego OZŻ     (tel. 604 603 174)

 

 

                 Zapraszamy na mistrzowskie wrześniowe żagle 2021.

                  Z żeglarskim pozdrowieniem

 

 Organizatorzy regat

awiadomienie formacipfobrania >>TUTAJ <<