Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

puchar

„Chodzieski Puchar Klubów Żeglarskich z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego”

regaty 3c614

 1. Termin i miejsce regat

Regaty odbędą się w dniach 07, 08 i 14 lipca 2018 r. na Jeziorze Miejskim w Chodzieży.

Bazą regat będą przystanie Chodzieskiego Klubu Żeglarskiego „LOK”, Chodzieskiego Stowarzyszenia Sportowego „HALS” i Klubu Żeglarskiego „OPTY”.

„Biuro Regat” będzie na przystani K.Ż. „OPTY”

 1. Organizatorzy

07.07.2018 r.  -   K.Ż. „OPTY”  - I Regaty

08.07.2018 r.  -   Ch.S.S. „HALS” – II Regaty

            14.07.2018 r.  -   Ch.K.Ż. „LOK” – III Regaty

 1. Patronat

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego koło w Chodzieży. 

 1. Zgłoszenia do regat

Przyjmowane będą każdego dnia regat. Zgłoszenie można składać na cały cykl regat (3 imprezy), lub na każdą imprezę oddzielnie. Biuro Regat otwarte od godziny od 08:30 do 09:45

 1.  Wpisowe do regat

Wpisowe do regat – 10 zł za jedną imprezę lub 30 zł za cały cykl.

 1. Przepisy

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PRŻ 2017-2020, niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi.

 1. Procedury zgłoszeniowe

Warunkiem dopuszczenia zawodników do regat jest przedłożenie Komisji Sędziowskiej następujących dokumentów:

 • - Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego
 • - czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy

 

 1.  Odpowiedzialność za szkody

 Każdy uczestnik regat startuje na własne ryzyko i jest całkowicie odpowiedzialny za szkody, które

 wyrządzi. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód.

 1.  Instrukcja żeglugi

Zawodnicy otrzymają instrukcję żeglugi po dopełnieniu formalności zgłoszeniowych.

 1.  Program regat (harmonogram czasowy będzie taki sam dla każdego dnia regat)

                                                          godz.  08:30 – 09:45   - przyjmowanie zgłoszeń

                                                          godz. 10.00                 - otwarcie regat

                                                          godz. 11.00                 - start do pierwszego wyścigu dnia

 1. godz. 14.00-15.00       - przerwa obiadowa

                                                          godz. 17.30                - uroczyste zakończenie regat

(godz. zakończenia regat może ulec zmianie)

Przewiduje się rozegranie czterech wyścigów ( w każdej imprezie, a regaty zostaną zaliczone po odbyciu jednego wyścigu.)

 

 1.  Nagrody

Za zajęcie od I do III miejsca, w każdej imprezie, wręczone zostaną puchary i dyplomy.

Prowadzona będzie również klasyfikacja generalna „Triady Chodzieskiej”. Do tej klasyfikacji zaliczane będą wszystkie biegi, całego cyklu, bez odrzucania najgorszych wyników.

W klasyfikacji  generalnej, w każdym biegu, zwycięzca otrzyma taką ilość punków, ilu startowało zawodników w danym biegu, a ostatni zawodnik 1 punkt. Zwycięży zawodnik, który otrzyma największą ilość punktów.   

 

Za zajęcie od I do III miejsca, wręczone zostaną puchary, dyplomy i nagrody.

 1. Prawa do wizerunku
  • Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:
  • - bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i
  • innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
  • - przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia
  • zawodów.
  • - umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe. Zgoda dotyczy
  • następujących danych: - imienia i nazwiska, daty urodzenia, przynależności klubowej.
 1. Inne informacje

     -  dla  każdego  uczestnika  zapewniamy ciepły posiłek. 

                                                                                 

                                                                                                     Zapraszamy  do  Chodzieży