Pilski OZŻ

Oficjalna strona Pilskiego OZŻ zrzeszającego kluby z dawnego Pilskiego.

„Zasłużony Żeglarz Okręgu Pilskiego” oraz „Zasłużony dla Żeglarstwa Okręgu Pilskiego”

 

 

nr legitymacji.

Zasłużony Żeglarz Pilskiego Okręgu Pilskiego

nr legitymacji

Zasłużony dla Żeglarstwa Okręgu Pilskiego

1. Andrzej Radomski 1. Stanisława Wilczyńskiego
2. Waldemar Wróblewski 2. Beatę Ryga
3. Paweł Żebrowski 3. Jacka Gursza
4. Maciej Żebrowski 4. Janusza Smaruja
5. Michał Radziuk 5. Filipa Łukaszewicza
6. Grzegroz Lasota 6. Daniela Łukaszewicza
7. Ireneusz Gmaj 7. Mieczysława  Judyckiego
8. Małgorzata Radiuk 8. Pawła Skrzypkowiaka 
9. Henryk Rataj 9. Marka Orzechowskiego
10. Jerzy Zanto 10. Annę Lum 
11. Joanna Budasz 11. Piotr Pawlik
12. Wojciech Czarnek    
13. Aleksandra Gościńska    
14. Sławomir Goluch    
15. Jan Wojciech Śmigiel    
16. Maciej Czodur    
17. Henryk Ozga    
18. Klemens Grzegorski    
19. Jarosław Gawrysiak    
20. Mieczysław Zieliński    
21. Joanna Ostrowska    
22. Mariusz Borowski    
23. Ryszard Michalski    
24. Bogdan Fedorowicz    
25. Andrzej Kotwicki    
26. Andrzej Bocian    
27. Edward Lotko    
28. Walerian Stróżyński    
29. Dariusz Gościński    
30. Jarosław Domaradzki    
31. Tomasz Łukaszewicz    
32. Radosław Bryniak    
33. Zbigniew Patyna    
34. Andrzej Wegner    
35. Piotr Skupin    
36. Paweł Borowski    
37. Wojciech Kochanek    
38. Winicjusz Biernacki    
39. Andrzej Kozaczyk    
40. Sławomir Matarewicz    
41. Tomasz Siwiński    
42. Daniel Lasota    
43. Piotr Zagórski    
44. Adam Wyszkowski    
45. Florian Woźniak    
46. Stanisław Malinowski    
47. Matylda Ostrowska    
48. Jana Ostrowskiego    
49. Piotra Wiśniewskiego    
50. Marka Badowskiego    
51. Ryszarda Regulskiego    
52. Krzysztof Sobociński    
53. Cezary Grugiel    
54. Anna Fedorowicz    
55. Krzysztof Trzebiatowski    
56. Jakub Horoszkiewicz    
57. Michał Gmaj    
58. Mariusz Witczak    
59. Janusz Koniuszy    
60. Marek Kamiński    
61. Marcin Gościński    
62. Zdzisław Kasztelan    
63. Mirosław Biernacki    
64. Roman Wacławek    
65. Zbigniew Cholewicki    
66. Mateusz Ćwikliński    
67. Ryszard Jastrzębski    

 

 

 

 

REGULAMIN

Honorowej Odznaki Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

„Zasłużony Żeglarz Okręgu Pilskiego” oraz „Zasłużony dla Żeglarstwa Okręgu Pilskiego”

uchwalony przez X Sejmik Pilskiego OZŻ

Uchwała Nr 5 z dnia 20 stycznia 2013 r.

 

 

1. Zasady nadawania Odznaki.

§1.

Odznaka nadawana jest osobom za osiągnięcia i działalność w dziedzinie żeglarstwa.

§2.

Odznaka może być nadawana w szczególności członkom klubów, żeglarzom oraz innym osobom, organizacjom i instytucjom:

1. za co najmniej 10-letnią, wybitnie aktywną pracę w dziedzinie żeglarstwa i klubu,

2. za wybitne zasługi w działalności żeglarskiej.

§ 3.

Odznaka może być nadana również pośmiertnie.

2. Tryb nadawania Odznaki.

§ 4.

1. Odznakę przyznaje Zarząd Pilskiego OZŻ

2. W wyjątkowych przypadkach Odznakę może przyznać Prezes Pilskiego OZŻ.

§ 5.

Wnioski o nadanie Odznaki do Zarządu Pilskiego OZŻ mogą składać:

1. Prezes lub Komandor klubu zrzeszonego w Pilskim OZŻ.

2. Co najmniej 1/2 członków klubu zrzeszonego w Pilskim OZŻ.

3. Członkowie Zarządu Pilskiego OZŻ.

4. Wnioski osób którym Odznaki nie przyznano podlegają zwrotowi do wnioskodawcy. Mogą

one zostać złożone ponownie w zwykłym trybie, po ustaniu przyczyny dla której Odznaki nie

przyznano.

§ 6.

Wzór wniosku o nadanie Odznaki stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

3. Wręczenie Odznaki.

§ 7.

Odznakę wraz z legitymacją wręcza Prezes Pilskiego OZŻ lub członek zarządu POZŻ. |
Wręczenie Odznaki powinno mieć charakter uroczysty i winno się odbyć przy okazji walnego |
zgromadzenia, otwarcia lub zamknięcia sezonu żeglarskiego itp.

 

4. Pozbawienie Odznaki.

§ 8.

Zarząd Pilskiego OZŻ, w przypadku popełnienia czynu niegodnego żeglarza czy zawodnika, na

podstawie orzeczenia Sądu Związkowego, może podjąć uchwałę o pozbawieniu tej osoby

Odznaki.

 

5. Postanowienia końcowe.

§ 9.

Uchwała o nadaniu Odznaki powinna być opublikowana w komunikacie Zarządu Pilskiego OZŻ.

§ 10.

Osoby, którym nadano Odznakę otrzymują ją wraz z legitymacją bezpłatnie.

§ 11.

Biuro Zarządu Pilskiego OZŻ prowadzi ewidencję osób posiadających Odznaki.

§ 12.

W przypadku utraty Odznaki lub legitymacji, zainteresowany powinien zawiadomić o tym

pisemnie Zarząd Pilskiego OZŻ - z podaniem okoliczności jej zagubienia lub zniszczenia, po czym

zostanie wydany duplikat po cenie kosztu własnego.

§ 13.

Wnioski o przyznanie Odznaki powinny być złożone w Biurze Pilskiego OZŻ.

§ 14.

Odznaka winna być noszona tak jak polskie odznaczenia honorowe i państwowe.

§ 15.

Zatwierdzić przyznane dotychczas przez Zarząd Pilskiego OZŻ odznaczenia w roku 2012 i 2013.


 

 

WNIOSEK

o nadanie Honorowej Odznaki

Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 

„Zasłużony Żeglarz Okręgu Pilskiego”

Zgodnie z Regulaminem Odznaki, zatwierdzonym przez X Sejmik Pilskiego OZŻ w dniu 20.01.2013 r. wnioskuje się o nadanie odznaki Koleżance/Koledze:

 

I.                  DANE OSOBOWE:

 

1.     Imię i nazwisko: ………………….

2.     Data urodzenia:   ………………………

3.     Miejsce zamieszkania:  ……………………………

4.     Przynależność klubowa:  ………………………………..

5.     Posiadany stopień żeglarski:  ………………………………..

6.     Inne uprawnienia żeglarskie:  …………………………….

 

 

 

 

II. PRZEBIEG DZIAŁALNOŚCI ŻEGLARSKIEJ LUB KLUBOWEJ:

 (wymienić co najmniej 10-cioletnią pracę podając daty)

 

 

III. OPISAĆ INNE ZASŁUGI ŻEGLARSTWA:

 

WNIOSKODAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................... ........................................................................... ......................................................

Miejscowość, data                                            pieczęć                                                  pieczęć

 

Zaloguj

windyty