Pilski Okręgowy Związek Żeglarski

Konwenty Pilskiego OZŻ

 

Od 2005 r. zgodnie z uchwałą VIII Sejmiku Pilskiego OZŻ funkcjonowały tzw. Konwenty Prezesów/Komandorów Klubów Żeglarskich stowarzyszonych w Pilskim OZŻ. Konwenty stanowiły poza statutowy organ opiniodawczo-doradczy dla Zarządu Pilskiego OZŻ w sprawach istotnych dla rozwoju żeglarstwa na terenie Północnej Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego szczególnie w kontekście wielu zmian legislacyjnych wprowadzanych w tym okresie w Polsce.
Zarząd Pilskiego OZŻ zorganizował w latach 2005-2008 ogółem aż 9 Konwentów Prezesów Klubów/Komandorów klubów członkowskich Pilskiego OZŻ. Podczas Konwentów omawiano wiele zagadnień interesujących „żeglarski aktyw” w tym takie tematy jak:

I Konwent - 06.02.2005 r. - Wałcz
- Zadania dla Zarządu Pilskiego OZŻ wynikające z uchwał i wniosków podjętych na VIII Sejmiku Pilskiego OZŻ,
- Sprawy własnościowe dot. bazy „Pilski OZŻ – KŻ,, Kliwer” w Drzewoszewie,
- Zasady prowadzenia punktacji „Grand Prix” Jez. Bytyń Wlk. w klasach jachtów turystycznych.
II Konwent - 11.06.2005 r. – Wągrowiec
- cd. wyjaśniania spraw związanych z funkcjonowaniem bazy,, Pilski OZŻ – KŻ „Kliwer” w Drzewoszewie i przekazanie stanowiska Zarządu Pilskiego OZŻ w tej sprawie do Komisji Rewizyjnej Pilskiego OZŻ,
- Stan prowadzonych spraw dyscyplinarnych

III Konwent - 16.09.2005 r. – Drzewoszewo
- Zagadnienie żeglarskiego korzystania z Jez. Bytyń Wlk. w kontekście obowiązujących na tym akwenie przepisów rezerwatowych i planowanych zmian w poziomie ekologicznej ochrony Rezerwatu Bytyń Wielki,
- Dyskusja nt. planowanych zmian w systemie wymaganych kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia jachtów na śródlądziu.
-


IV Konwent - 11.12.2005 r. – Piła
- Podsumowanie sezonu żeglarskiego 2005,
- Informacja nt. stanu ekonomiczno – finansowego Pilskiego OZŻ,
- Zagadnienie terytorialnej właściwości działania Pilskiego OZŻ.

 

V Konwent - 09.04.2006 r. – Chodzież
- Prezentacja multimedialna nt. stanu organizacyjnego żeglarstwa na terenie Północnej Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego,
- Prezentacja przez inicjatorów utworzenia Wielkopolskiej Fundacji Rozwoju Żeglarstwa i Windsurfingu koncepcji budowy na bazie byłego terenu i ośrodka wypoczynkowego Huty Szkła „Ujście” w Drzewoszewie nowoczesnego ośrodka żeglarskiego nad Jez. Bytyń Wlk,
- Uszczegółowienie terminarza żeglarskich przedsięwzięć okręgowych na sezon 2006,
Szczególną dyskusję podczas V Konwentu zdominowała kwestia planowanej budowy w Drzewoszewie nowego ośrodka żeglarskiego. Dyskusja ta miała związek z opublikowanym przed obradami Konwentu na stronie www.bytyn.trz.pl artykułu Andrzeja Radomskiego Prezesa Pilskiego OZŻ o nieuprawnionej zdaniem autora wycince drzew w Drzewoszewie w związku z planowaną inwestycją. Przebieg V Konwentu Pilskiego OZŻ został w sposób następujący opisany –z małymi skrótami redakcyjnymi - na stronie www.bytyn.trz.pl :

„... Na szczęście wygospodarowano trochę czasu na w miarę szczegółowe wyjaśnienie i przedstawienie planów inwestycyjnych dot. części Drzewoszewa nad Bytyniem, w tym przyczyn wycinki drzew i krzewów, która tak zaniepokoiła wielu żeglarzy i o której napisano w „newsie” na www.bytyn.trz.pl w dniu 12 marca br. Ta prezentacja koncepcji żeglarskiego zagospodarowania „po nowemu” Drzewoszewa była możliwa dzięki obecności na V Konwencie przedstawicieli Wielkopolskiej Fundacji Rozwoju Żeglarstwa i Windsurfingu (inwestor przedsięwzięcia) którzy przyjęli zaproszenie Prezesa Pilskiego OZŻ na chodzieski konwent. Nie wnikając w szczegóły tej prezentacji, która chwilami była emocjonalna i przykra w odbiorze ze względu na personalne adresowanie zarzutów pod adresem Prezesa Pilskiego OZŻ, który - wg. prezentującego koncepcję – zamiast „automatycznego, z aplauzem” przyjęcia stanowiska akceptującego - swoim artykułem na naszej stronie „zasiał” w związku z ww. wycinką nieuzasadniony niepokój. Dość oszczędne wypowiedzi na ten temat uczestników Konwentu - w tym wypowiedź Prezesa UKŻ „Wodniak” z Piły - skłoniły do wniosku, iż cały „raban” podniesiony na naszej stronie w sprawie wycinki w Drzewoszewie był niezasadny i nieuprawniony. Oświadczenie w tej kwestii autora ww. artykułu jest opublikowane w oddzielnym artykule...”
(dop. Aut. Autor artykułu o wycince drzew i krzewów w Drzewoszewie w swoim oświadczeniu przeprosił wszystkie osoby, które poczuły się urażone opublikowanym w dniu 12.03.2006 r. artykułem)

VI Konwent - 10.12.2006 r. – Piła
- Informacja o prowadzonych działaniach dyscyplinarnych,
- Realizacja ustaleń dot. stosunków własnościowych w bazie „POZŻ – Kliwer” w Drzewoszewie i kwestia jej dostępności dla klubów członkowskich Pilskiego OZŻ,
- Przeprowadzenie anonimowego sondażu w formie ankietowej nt. celowości zwołania Sejmiku Nadzwyczajnego Pilskiego OZŻ w kwestii jego rozwiązania i sposobu podziału majątku Pilskiego OZŻ. Wynik akcji ankietowej: na 18 ankietowanych uczestników Konwentu 17 osób zaakceptowało dalsze działanie Pilskiego OZŻ w obecnej formule organizacyjnej.

VII Konwent - 15.04.2007 r. – Wałcz
- Multimedialna prezentacja modelu nowoczesnego klubu żeglarskiego,
- Zmiany w przepisach prawnych dot. wystawiania patentów żeglarskich i rejestracji jachtów,
- Informacja o patronacie Zarządu Pilskiego OZŻ nad rejsem „Sail on Antarctica” na s/y Bona Terra i prezentacja szczegółów planowanej wyprawy przez Zbigniewa Romanowskiego (KŻ „Mewa” Piła)
- Ważne informacje dla organizatorów działalności żeglarskiej przed sezonem 2007 oraz wręczenie „białych teczek” z kompletem obowiązujących przepisów.
VIII Konwent - 13.01.2008 r. – Piła (konwent ten odbył się w barze „Barka” zlokalizowanym na Gwdzie w centrum Piły.)
- Uroczyste podsumowanie sezonu 2007,
- „Żeglarska Gala” – prezentacja mistrzowskich załóg i jachtów sezonu 2007,
- Żeglarskie plany na 2008 r.
- Sytuacja Pilskiego OZŻ w kontekście zmniejszenia kompetencji wynikającego ze zmian przepisów państwowych dot. uprawnień żeglarskich i rejestracji jachtów.
Więcej informacji na temat przebiegu VIII Konwentu w 2008 r. zawiera rozdział XV.

IX Konwent - 11.01.2009 r. – Chodzież
- Uroczyste podsumowanie sezonu i prezentacja multimedialna nt. żeglarskiej działalności na terenie Pilskiego OZŻ,
- Prezentacja terminarza przedsięwzięć żeglarskich na sezon 2009,
- Stan przygotowań do IX Sejmiku Pilskiego OZŻ
Poniżej kilka zdjęć z IX Konwentu Pilskiego OZŻ w Chodzieży w dniu 11.01.2009 r.
(fot. www.bytyn trz.pl – Andrzej Kotwicki)

konwent 3c1ee

Fot. 1 Prezes Pilskiego OZŻ Andrzej Radomski otwiera obrady IX Konwentu Pilskiego OZŻ
Fot. 2 Jest nawet prezentacja „naukowych” slajdów
Fot. 3 Dwójka czołowych szkoleniowców Pilskiego OZŻ. Od lewej: Klemens Grzegorski (KŻ „Kliwer” Piła, Instruktor Wykładowca PZŻ) Ryszard Jastrzębski (HOW MDK Trzcianka) Instruktor PZŻ)
Fot. 4 Fragment sali obrad IX Konwentu Pilskiego OZŻ. Od prawej Kazimierz Lasota, Ryszard Kruszyna (obaj KŻ „Opty” Chodzież), Bogdan Radke, Hieronim Kubik, Eugeniusz Sobkowski (wszyscy ChKŻ LOK Chodzież)

Konwenty żeglarskie Pilskiego OZŻ charakteryzowały się starannym przygotowaniem merytorycznym a nawet wizualnym. Przykładowo IX konwentowi towarzyszyła specjalna prezentacja. Obok i poniżej kilka wybranych slajdów z tej prezentacji.

 konwent1 c3ef0


Na fotokopii obok archiwalne foto przystani Chodzieskiego Klubu Żeglarskiego LOK gdzie swoją pierwszą siedzibę i biuro w latach 1976-1979 miał Pilski OZŻ. Fot. z archiwów Pilskiego OZŻ.

konwent2 6c8ad
Konwenty były interesującą formą współpracy Pilskiego OZŻ z klubami żeglarskimi, zapewniły lepsze monitorowanie działalności Zarządu Pilskiego OZŻ. Dawały możliwość szerszego konsultowania istotnych dla żeglarstwa na terenie działania Pilskiego OZŻ decyzji. Organizacja „Konwentów”, jako formy spotkań i wymiany doświadczeń z klubami, była ewenementem w skali kraju. Konwenty organizowane w grudniu lub styczniu w latach 2005-2008 miały jednocześnie charakter sprawozdawczy, podsumowujący określony rok działalności Zarządu Pilskiego OZŻ. Także w kolejnych kadencjach kontynuowano, jednak z mniejszą częstotliwością, organizację tego typu konwentów.