Pilski OZŻ

Oficjalna strona Pilskiego OZŻ zrzeszającego kluby z dawnego Pilskiego.

Kalendarz

Poprzedni miesiąc Grudzień 2023 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31

III KONWENT OKRĘGOWYCH ZWIĄZKÓW ŻEGLARSKICH I STOWARZYSZEŃ KLAS REGATOWYCH

pzz d3cd7SPRAWOZDANIE

II Konwent Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych odbył się

1 marca 2020 r. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym WALTER w Toruniu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele okręgowych związków żeglarskich i stowarzyszeń klas regatowych oraz
przedstawiciele władz PZŻ. Organizacja Konwentu została dofinansowana przez p. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 W pierwszej części Konwentu Prezes PZŻ przedstawił podstawowe dane statystyczne nt. żeglarstwa w Polsce. Poinformował, że żeglarstwo jako sport i forma rekreacji oraz aktywnego wypoczynku rozwija się prężnie, o czym świadczą liczby posiadaczy patentów żeglarskich (220 tys.), uczestników regat i konkursów (540 tys.), wydanych licencji na organizację regat (3.000) i osób uprawiających żeglarstwo (prawie 10 mln).


Następnie Prezes Tomasz Chamera nawiązał do strategii rozwoju żeglarstwa realizowanej przez Związek w bieżącej kadencji. Poinformował, że misją Polskiego Związku Żeglarskiego jest organizacja wszelkich działań związanych z żeglarstwem powszechnym, wyczynowym i młodzieżowym celem zwiększenia jego popularności i stworzenia korzystnych warunków działania dla wszystkich uprawiających ten sport. Do jednych z podstawowych celów Związku niewątpliwie zaliczyć należy uzyskanie minimum 1 medalu w każdych kolejnych igrzyskach olimpijskich oraz regularne szkolenie zaplecza kadry narodowej. Jedne z najważniejszych działań Związku to także: zwiększenie liczby żeglarzy i zasięgu działalności również poprzez współpracę i rozwój okręgowych związków żeglarskich oraz stowarzyszeń klas regatowych oraz budowanie pozycji i wizerunku Związku jako nowoczesnej organizacji o europejskich standardach i ambicjach

W dalszej części spotkania Prezes PZŻ omówił podstawowe obszary działalności Związku tj.:

1) sport wyczynowy oraz sport dzieci i młodzieży, w tym szkolenie kadry narodowej i olimpijskiej, szkolenie dzieci i młodzieży, stworzenie ścieżek szkoleniowych wspomagających seniorów i młode talenty oraz rozwój potencjału ludzkiego m.in. poprzez inwestowanie w byłych zawodników i stworzenie im możliwości dalszego rozwoju i współpracy,

2) upowszechnianie żeglarstwa, w tym realizacja różnego rodzaju inicjatyw, rozwój narodowego programu szkoleniowego, promocja, marketing, organizacja imprez, szkoleń i egzaminów, a także rozwój żeglarstwa morskiego i śródlądowego, w tym amatorskiego m.in. poprzez powołanie międzystowarzyszeniowego zespołu konsultacyjnego, którego zadaniem jest  monitoring przepisów prawnych oraz szeroko pojęta pomoc żeglarzom w zakresie opiniowania i tworzenia propozycji przepisów prawa, dotyczących codziennego funkcjonowania środowiska żeglarskiego, Zespół odniósł już pierwsze sukcesy np. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  uwzględniło wspólną petycję PZŻ, PTTK, LMiR, Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, Stowarzyszenia Żeglarskiego Samoster i Grupy Amax w sprawie zmiany ustawy Prawo wodne w zakresie dotyczącym zniesienia obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przez organizatorów regat i kluby prowadzące szkolenia żeglarskie, co pokazuje realne możliwości i korzyści płynące ze współpracy różnych środowisk żeglarskich,

3) majątek i finanse, w tym zarządzanie majątkiem i optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów celem wspomagania klubów i okręgowych związków żeglarskich, realizacja kluczowych
projektów jak Nowa Marina Gdynia, Port Jachtowy Trzebież oraz właściwe zagospodarowanie nieruchomości i jednostek pływających PZŻ jak m.in. Kapitan Głowacki,

4) struktury PZŻ oraz proces zarządzania, w tym realizacja celów statutowych i strategicznych, działania operacyjne i zarządzające, współpraca z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, rozwój sfery IT i działalność komercyjna.


Następnie Prezes Tomasz Chamera przedstawił stan realizacji kluczowych projektów PZŻ. Jako
pierwszą omówił realizację inwestycji Nowa Marina Gdynia. Na wstępie przypomniał, że w czerwcu
2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawił „Wiążące warunki finansowania dotyczące
udzielenia kredytu na realizację budowy obiektu pod nazwą Nowa Marina Gdynia”, które Rada
Nadzorcza NMG S.A. oraz Walne Zgromadzenie NMG S.A. oceniły jako niespełnialne. Na podstawie
analizy inwestycji przygotowanej na zlecenie NMG S.A. Sp. k. przez Colliers lnternational Poland Sp.
z o. o. z siedzibą w Warszawie, wykazano, że przyjęte dotychczas rozwiązania finansowe
i strukturalno-funkcjonalne inwestycji nie dawały gwarancji bezpieczeństwa organizacyjnofinansowego dla PZŻ i klubów. Dodatkowo analiza prawna porozumienia w sprawie realizacji
inwestycji zawartego 21 marca 2015 r. pomiędzy PZŻ, NMG S.A., NMG S.A. Sp.k., klubami gdyńskimi
i ZHP wykazała zagrożenie dla PZŻ w zakresie własności nieruchomości (porozumienie utraciło moc
dn. 31 grudnia 2017 r.). W styczniu 2018 r. powołano zespół negocjacyjny i rozpoczęto prace
w zakresie poszukiwania optymalnego modelu biznesowego realizacji inwestycji oraz pozyskania
partnerów i inwestorów zewnętrznych. Działania zespołu mają na celu doprowadzenie do rozpoczęcia
w ramach realizacji inwestycji prac wyburzeniowych i budowlanych w sezonie zimowym 2020/2021.

Jako kolejny Prezes PZŻ przedstawił stan realizacji projektu Port Jachtowy Trzebież. Celem
projektu była rozbudowa i modernizacja trzebieskiej mariny, w tym poprawa bezpieczeństwa
i warunków postoju jednostek oraz docelowe zwiększenie pojemności mariny. W celu realizacji
projektu w lipcu 2016 r. Zarząd PZŻ ustanowił wspólnie z Zachodniopomorskim OZŻ Fundację Port
Jachtowy Trzebież. Koszt inwestycji brutto wyniósł 8.946.540,00 zł, przy czym Polski Związek
Żeglarski wniósł wkład własny w wysokości 3.361.727,31 zł oraz uzyskano finansowanie zewnętrzne
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ 2014-2020
w wysokości 2.864.745,85 zł. Dodatkowo Fundacja uzyskała finansowanie z Towarzystwa Inwestycji
Społeczno-Ekonomicznych SA w wysokości 1,4 mln zł oraz pożyczkę z Polskiego Związku
Żeglarskiego w wysokości 1 mln zł. Finalnie, dzięki zaangażowaniu Zarządu Fundacji p. Elżbiety
Mitury i p. Marka Stawiszyńskiego oraz Rady Fundacji, w szczególności przewodniczącego p. Jacka
Pietraszkiewicza i pomocy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego p. Olgierda Geblewicza,
projekt został zakończony i rozliczony w lutym 2020 r., przy czym częściowe otwarcie mariny
nastąpiło już 1 lipca 2019 r. W ramach projektu zmodernizowano nabrzeże północne i zachodnie,
zbudowany został pirs falochronowy, zmodernizowano budynek administracyjno-socjalny,
utwardzono plac do zimowania jachtów, powstało stanowisko do mycia jachtów wyposażone
w odwodnienie i separator, a nabrzeża zostały wyposażone w punkty poboru wody pitnej i energii
elektrycznej wraz z oświetleniem, na terenie mariny powstał też punkt odbioru ścieków i wód
zaolejonych. Systemy technologiczne zastosowane przy realizacji projektu promują najlepsze
sprawdzone rozwiązania oraz spełniają wymogi wynikające z obowiązujących polskich i europejskich
norm oraz przepisów ochrony środowiska, projekt zakłada zastosowanie wyłącznie technologii
i urządzeń spełniających normy ekologiczne UE. Prezes PZŻ poinformował także, że w listopadzie
2019 r. została zawarta pomiędzy Fundacją a Dredging International NV Oddział w Polsce z siedzibą
w Warszawie (podmiot realizujący projekt pogłębiania toru wodnego Szczecin – Świnoujście) umowa

Sprawozdanie z III Konwentu Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych
dzierżawy części mariny, która pozwoli na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania i obsługę
zobowiązań Fundacji.


Następnie Prezes Tomasz Chamera przedstawił informację nt. żaglowca Kapitan Głowacki,
który stanowi współwłasność PZŻ i Zachodniopomorskiego OZŻ. W 2016 r. ze względu na stan
techniczny żaglowiec został wycofany z eksploatacji i przeprowadzony z portu macierzystego
Trzebież do Kołobrzeskiej Stoczni Remontowej DOK w Kołobrzegu w celu dokonana remontu.
W związku z wydatkami z tytułu utrzymania żaglowca i brakiem środków finansowych na
przeprowadzenie jego remontu (ok. 6 mln zł) Zarząd PZŻ kontynuował działania w zakresie
poszukiwania finansowania zewnętrznego na remont żaglowca. Niestety zarówno działania
powołanego przez Zarząd PZŻ Zespołu ds. działań mających na celu pozyskanie środków
finansowych na remonty jachtów morskich PZŻ, jak i inne działania prowadzone na rzecz pozyskania
funduszy m.in. od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej i Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej nie przyniosły oczekiwanych efektów. Mając
na uwadze bogatą historię, pełnione funkcje oraz wartości artystyczne, naukowe i techniczne
żaglowca Związek nawiązał współpracę ze Starostą Powiatu Kołobrzeskiego w zakresie dalszego
wykorzystania żaglowca poprzez włączenie go do zasobów muzealnych Skansenu Morskiego
prowadzonego przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i udostępnienie dla zwiedzających.
Biorąc pod uwagę stan techniczny żaglowca i koszty ponoszone z tytułu jego utrzymania rozważenie
przekazania żaglowca do skansenu jest wysoce zasadne. Dalsze działania mogą zostać podjęte po
uzyskaniu pełnomocnictwa od Zachodniopomorskiego OZŻ, właściciela 30% udziałów żaglowca.


Jako kolejne Prezes Tomasz Chamera przedstawił priorytety Polskiego Związku Żeglarskiego,
którymi są:
1) kadra narodowa i kadra olimpijska, w tym zachowanie żeglarstwa w gronie sportów
priorytetowych w Polsce oraz podnoszenie pozycji PZŻ w rankingu światowym poprzez
zapewnienie odpowiednich źródeł finansowania, potencjału ludzkiego oraz ścieżek
szkoleniowych wspomagających seniorów i młode talenty,
2) ogólnopolski program upowszechniania żeglarstwa - bezpłatny ogólnopolski program
edukacyjny dla dzieci w wieku 7–12 lat, który ma na celu wychowanie poprzez sport i żeglarskie
wartości, promocję aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa nad wodą,
przełamywanie barier w dostępie do uprawiania żeglarstwa, zaangażowanie zawodników Kadry
Narodowej w proces wychowywania młodzieży, współpraca z samorządami, lokalnymi klubami
i placówkami edukacyjnymi, inwestycja w kadry animatorów, instruktorów i trenerów, wsparcie
sprzętowe członków PZŻ – okręgowych związków żeglarskich i klubów oraz działania
promocyjne, w 2019 r. program został zrealizowany w 16 ośrodkach w klasie Optimist,
6 ośrodkach w windsurfingu i 18 „Rodzina pod żaglami”, partnerem stale wspierającym program
jest Ministerstwo Sportu, które stawia go jako wzór i przykład dobrej praktyki,
3) regaty sportowe, w tym flagowy projekt Volvo Gdynia Sailing Days, który jest najbardziej
prestiżowym cyklem regat w Polsce realizowanym od 2000 r. i jednocześnie największym
żeglarskim wydarzeniem w tej części basenu Morza Bałtyckiego, Młodzieżowe Mistrzostwa
Świata World Sailing, Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego, mistrzostwa Polski i wiele innych
regat, w tym międzynarodowych rangi mistrzowskiej,
4) wydarzenia edukacyjne i kulturalne, w tym Narodowy Dzień Sportu, PolSailing Days, pikniki dla
dzieci i rodzin, targi branżowe oraz konferencje i wydarzenia dedykowane jak: regaty
charytatywne PGNiG Challenge, Kinder+Sport.


Następnie Prezes PZŻ podsumował trzy ostatnie lata działalności Zarządu PZŻ. Odniósł się do
celów i deklaracji zawartych w programie wyborczym na bieżąca kadencję. Zwrócił uwagę na

Sprawozdanie z III Konwentu Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych
wzmocnienie pozycji żeglarstwa w Polsce, Europie i na świecie, co ma główne odzwierciedlenie
w liczbie organizowanych w Polsce imprez międzynarodowych. Pozytywnie ocenił także działania
w zakresie poprawy wizerunku Związku, usprawnienia struktur zarządzania, realizacji kluczowych
projektów Związku i współpracę z sektorem publicznym (m. in. z Ministerstwem Sportu, instytucjami
unijnymi i samorządowymi) oraz środowiskiem biznesowym.


Prezes Tomasz Chamera przedstawił także informację nt. cyfryzacji Biura PZŻ. Poinformował,
że jest to projekt dedykowany dla PZŻ, okręgowych związków żeglarskich i klubów, mający na celu
usprawnienie pracy Biura PZŻ, procesów administracyjnych PZŻ i obsługi interesantów, a także
w przyszłości możliwość świadczenia dodatkowych usług przynoszących przychody dla Związku
i jego członków. W czerwcu 2019 r. został uruchomiony system elektroniczny ebiuro.pya.org.pl
i wdrożono pierwsze moduły licencji sportowych zawodnika PZŻ i ubezpieczeń OC zawodnika PZŻ
oraz deklaracji członkowskich PZŻ. Od stycznia 2020 r. został wdrożony moduł ubezpieczeń OC dla
trenerów, instruktorów i sędziów. W kolejnych etapach wdrożone będą funkcjonalności dot. licencji
na reklamę indywidulaną, licencji amatorskiej zawodnika PZŻ, licencji na regaty, licencji sędziego
PZŻ, certyfikatów numerów na żagle desek windsurfingowych, licencji trenera i instruktora sportu PZŻ
oraz szkoleń i patentów instruktorskich PZŻ.


Jako kolejny Prezes PZŻ omówił zrealizowany przez Wydział Rozwoju i Upowszechniania Biura
PZŻ projekt aktualizacji druku książeczki żeglarskiej PZŻ. Książeczka żeglarska towarzyszy
żeglarzom już od wielu lat, jest używana w żeglarstwie morskim, śródlądowym jak i sportowym.
Projekt ma na celu poprawienie jakości i unowocześnienie oferowanego produktu przez
uwzględnienie potrzeb odbiorców, poprawienie wizerunku i budowę marki PZŻ, otwarcie się na głos
środowiska w realizowanych przedsięwzięciach, wzrost popularności książeczki żeglarskiej przez
uatrakcyjnienie jej wyglądu oraz zawartości. Nowa Książeczka żeglarska PZŻ jest wydawnictwem
Związku chronionym prawem autorskim. Sprzedaży książeczki nie będzie towarzyszyć zbieranie
danych osobowych. W ramach realizacji projektu pozyskano partnera biznesowego, co pozwoliło na
rozwinięcie projektu o dodatkowy produkt - praktyczne etui z tkaniny żaglowej, które wraz ze smyczą
PZŻ zostają dołączone bezpłatnie do pierwszej partii Książeczki żeglarskiej PZŻ.


Następnie Prezes Tomasz Chamera przedstawił nowy aktualnie wdrażany projekt PZŻ – system
wolontariatu PZŻ. System jest narzędziem do wykorzystania w strukturach Związku, okręgowych
związków żeglarskich i klubów, które pozwoli na zapewnienie pomocy w realizacji bieżących zadań
Związku, jak i jego członków PZŻ, stworzy możliwość rekrutowania potencjalnych kandydatów
z dużym wyprzedzeniem (np. wiele miesięcy przed planowaną imprezą) oraz szkolenia i rekrutacji
nowych pracowników. Wolontariat będzie prowadzony w trzech obszarach pracy PZŻ: Biuro,
Wydarzenia i Imprezy oraz Szkolenie i Sport, w każdym z obszarów podzielony jest na trzy poziomy:
poziom 1 – wstępny, poziom 2 – zaawansowany, poziom 3 – liderski.


Na zakończenie wystąpienia Prezes PZŻ omówił rolę i zadania Polskiego Związku
Żeglarskiego, okręgowych związków żeglarskich i klubów członkowskich. Zwrócił uwagę, że
w każdym sporcie musi być jedna organizacja centralna, odpowiedzialna za jego rozwój, kierunki
działań i integrację środowiska, za podejmowanie decyzji, zwykle trudnych i odpowiedzialnych,
pozwalających działać na właściwych torach, zabezpieczających przed wyzwaniami zewnętrznych
interesów politycznych i komercyjnych. Bez organizacji centralnej nie istnieje holistyczne podejście
do upowszechniania żeglarstwa, rozwoju naszego sportu oraz społecznej odpowiedzialności.
Przypomniał, że zadaniem Związku i okręgowych związków żeglarskich, jako delegatów środowiska
żeglarskiego, jest zrównoważony rozwój, adaptacja do zmian i uwarunkowań zewnętrznych, a także

Sprawozdanie z III Konwentu Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych
rozbudowa działalności i dostosowywania się do potrzeb naszej społeczności oraz integracja
środowiska. PZŻ jako organizacja centralna i OZŻ jako organizacje regionalne powinny określić
posiadane wartości, zidentyfikować własną markę, opracować strategię działania, która warunkuje
zmiany oraz inspirować i aktywować swoich członków do realizacji założonych celów i zadań.

Następnie Wiceprezes PZŻ ds. śródlądowych Jaroslaw Bazylko przedstawił informację nt.
działalności Związku w zakresie żeglarstwa śródlądowego. Jako pierwszy omówił konkurs o nagrodę
PZŻ Błękitny Spinaker, który ma na celu popularyzację żeglarstwa turystycznego i rekreacyjnego,
wspieranie lokalnych środowisk żeglarskich, promowanie etyki i etykiety żeglarskiej oraz wartości
i tradycji żeglarskich. Wyróżnienia i nagrody w konkursie przyznawane są w trzech kategoriach:
śródlądowa impreza roku, śródlądowe regaty roku i śródlądowy rejs roku. Następnie
Jarosław Bazylko omówił Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie o Puchar Prezesa PZŻ, które są
dedykowane dla zwycięzców lokalnych regat żeglarskich rozgrywanych w klasach amatorskich
systemem pucharowym składającym się z minimum trzech regat eliminacyjnych i mają na celu
integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce. 1. edycja regat odbyła się w dniach 13-14 kwietnia
2019 r. na Jeziorze Ryńskim, a bazą zawodów był ośrodek „Bocianie Gniazdo” w Rynie. W regatach
udział wzięło 14 trzyosobowych załóg, którzy ścigali się na jachtach Antila 24, które zapewnił główny
organizator - Polski Związek Żeglarski. Jako kolejny Wiceprezes ds. śródlądowych przedstawił projekt
wprowadzenia amatorskiej licencji zawodnika PZŻ. Licencja będzie obowiązująca dla wszystkich
załóg amatorskich, będzie ją musiał posiadać co najmniej sternik. Licencja będzie uprawniać m.in. do
startu w licencjonowanych przez PZŻ regatach amatorskich, przystąpienia do ubezpieczenia OC
w ramach polisy zawartej przez PZŻ i noszenia reklam indywidulanych na regatach amatorskich.

Następnie Wiceprezes PZŻ ds. szkolenia Katarzyna Domańska przedstawiła informację nt.
działalności Związku w zakresie szkolenia. Na wstępie zwróciła uwagę na wprowadzony od 2019 r.
nowy System kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w żeglarstwie powszechnym, który zastąpił
dotychczasowy System szkolenia instruktorów PZŻ. Poinformowała, że podstawową zmianą
w systemie jest wycofanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i wprowadzenie stopnia
Nauczyciela Żeglowania PZŻ. Zmiana podyktowana jest potrzebą podniesienia jakości szkolenia
instruktorskiego i rozwoju kadry instruktorskiej PZŻ m.in. poprzez wprowadzenie ścieżki szkoleniowej
od nauczyciela żeglowania przez instruktora żeglarstwa do instruktora wykładowcy. Zmiany
w dotychczasowych przepisach prawa spowodowały zrównanie uprawnień Młodszego Instruktora
Żeglarstwa PZŻ z uprawnieniami Instruktora Żeglarstwa PZŻ i tym sam zdeprecjonowanie stopnia
Instruktora Żeglarstwa PZŻ. Stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ przygotowuje do pełnienia
odpowiedzialnej i wymagającej funkcji egzaminatora i pozwala na stworzenie wykwalifikowanej kadry
szkolącej. System został pozytywnie przyjęty. Następnie Katarzyna Domańska omówiła prace nad
wdrożeniem nowego systemu certyfikatów sportowych i szkoleniowych PZŻ, który ma zastąpić
dotychczasowych regulamin licencji szkoleniowych PZŻ. System przewiduje wprowadzenie
certyfikatów w zakresie centrów szkolenia żeglarskiego sportowego i powszechnego oraz
licencjonowanych klubu żeglarstwa sportowego i szkoły żeglarskiej. Część dotycząca zakresu
szkolenia żeglarskiego powszechnego została już opracowana. W dalszej części przedstawiła
informację nt. prac dot. certyfikatów kompetencji PZŻ, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie
środowiska żeglarskiego. Certyfikaty są kierowane do osób, które potrzebują potwierdzić swoje
podstawowe kompetencje i umiejętności żeglarskie, niezbędne do bezpiecznego oraz aktywnego
uczestnictwa w żeglowaniu na śródlądziu lub morzu. Certyfikaty będą uzyskiwane na podstawie
pozytywnie zakończonej walidacji kompetencji prowadzonej zgodnie z programem PZŻ przez
Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ akredytowanego przez
Komisję Szkolenia PZŻ. Planowane jest nawiązanie współpracy w zakresie walidacji i wydawania

Sprawozdanie z III Konwentu Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych
certyfikatów z okręgowymi związkami żeglarskimi, dla których będzie to możliwość uzupełnienia
oferty szkoleniowej (kolonii, obozów dla młodzieży, imprez żeglarskich itp.). Jako kolejny Wiceprezes
ds. szkolenia omówiła Zintegrowany System Kwalifikacji, który jest zbiorem zasad, standardów
i procedur regulujących sposób działania różnych podmiotów (osób i instytucji) związanych
z nadawaniem kwalifikacji oraz zapewnianiem ich jakości. Polski Związek Żeglarski we współpracy
z Instytutem Badań Edukacyjnych prowadzi prace mające na celu opisanie i włączenie do ZSK pięciu
kwalifikacji rynkowych. Zostały opracowane opisy trzech kwalifikacji rynkowych: nauczanie
samodzielnego prowadzenia łodzi żaglowej (nauczyciel żeglowania), planowanie i prowadzenie
procesu treningowego w żeglarstwie wyczynowym w cyklu rocznym (instruktor sportu w żeglarstwie),
samodzielne planowanie i realizacja kształcenia żeglarskiego oraz egzaminowanie w żeglarstwie
(instruktor i egzaminator żeglarstwa), do opracowania pozostały jeszcze dwie kwalifikacje: instruktor
wykładowca i trener żeglarstwa. Związek wystąpił do Ministra Sportu z wnioskiem o włączenie ww.
kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i uzyskanie statusu instytucji
certyfikującej uprawnionej do walidacji i certyfikowania. Wniosek jest w procedurze weryfikacji. Na
koniec wystąpienia Wiceprezes Domańska poinformowała, że w wyniku działań Prezesa Tomasza
Chamery Ministerstwo Sportu zadeklarowało weryfikację i ewaluację wprowadzonych w 2013 r.
rozporządzeń dotyczących zasad uprawiania turystyki wodnej i zwróciło się m.in. do Polskiego
Związku Żeglarskiego o przesłanie uwag i propozycji zmian w zakresie systemu patentów żeglarskich
i procedury egzaminowania na te uprawnienia. Możliwy zakres korekt obejmuje kwestie merytoryczne
oraz aspekty bezpieczeństwa. Prace w tym zakresie trwają.

Następnie Członek Zarządu PZŻ Wiktor Wróblewski przedstawił informację nt. spraw
administracyjno-organizacyjnych dot. współpracy PZŻ z okręgowymi związkami żeglarskimi i innymi
organizacjami członkowskimi. Na wstępie przypomniał wymogi i zagrożenia wynikające
z obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym
bezumownego przetwarzania danych osobowych przez okręgowe związki żeglarskie, które nie
zwróciły rejestrów patentów żeglarskich wydanych na podstawie przepisów obowiązujących do dnia
1 grudnia 2005 r. Rejestrów nie zwróciło jeszcze 12 okręgowych związków żeglarskich. Wiktor
Wróblewski przypomniał, że z dniem 31 grudnia 2019 r. wygasły porozumienia zawarte pomiędzy
PZŻ i okręgowymi związkami żeglarskimi dot. realizacji niektórych zadań organizacyjno-statutowych
PZŻ. Nowe porozumienia w powyższym zakresie są na etapie opracowywania i będą dostosowane
do aktualnych potrzeb i zmian wynikających m.in. z wdrożenia elektronicznego systemu
ebiuro.pya.org.pl. Na zakończenie poinformował o trwającej procedurze weryfikacji rejestru członków
PZŻ mającej na celu dostosowanie stanu organizacyjnego PZŻ oraz formy prawnej i statutów
członków PZŻ do Statutu PZŻ i ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Procedura powinna
zakończyć się do dnia 30 czerwca 2020 r.

W drugiej części spotkania przeprowadzono dyskusję nt. współpracy Polskiego Związku
Żeglarskiego z okręgowymi związkami żeglarskimi i stowarzyszeniami konkurencji priorytetowych.
W dyskusji poruszono następujące zagadnienia:

 • sprawy zmian konkurencji olimpijskich, w tym wyboru konkurencji na XXXIII Letnie Igrzyska
  Olimpijskie Paryż 2024, m.in. wycofania klasy Finn i wprowadzenia konkurencji widowiskowych,
  które nie dają możliwości żeglowania zawodnikom z większą wagą,
 • wdrożenie nowego systemu certyfikatów sportowych i szkoleniowych PZŻ, który ma na celu
  stworzenie systemu certyfikowania wynikającego z analizy potrzeb środowiska żeglarskiego
  w Polsce oraz inspiracji modelami funkcjonującymi za granicą, realizowanymi od lat przez
  doświadczone organizacje zgodnie z modelem rekomendowanym przez Międzynarodową
  Federację Żeglarską World Sailing, system powinien być odpowiedzią zarówno na obecną

  Sprawozdanie z III Konwentu Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych
  sytuację na rynku szkoleń żeglarskich, jak i stanowić narzędzie do standaryzacji oraz unifikacji
  poziomu szkolenia i egzaminowania, planowane jest określenie warunków niezbędnych do
  uzyskania certyfikatu centrum szkoleniowego PZŻ, które będzie ośrodkiem szkolenia
  żeglarskiego zarówno sportowego jak i powszechnego, projekt powinien zostać wdrożony
  kompleksowo we wszystkich obszarach działalności Związku, wdrażanie modułowe
  w wybranych dziedzinach np. tylko szkoleniu powszechnym nie przyniesie oczekiwanych
  efektów i osłabi konkurencyjność Związku, projekt zostanie wdrożony w możliwie najbliższym
  czasie,
 • stworzenie systemu uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji dla żeglarzy zawodowych, na które
  jest coraz większe zapotrzebowanie w Polsce,
 • konieczność rozszerzenia działalności okręgowych związków żeglarskich poza obszar
  administracyjny (tj. realizację zadań zleconych przez administrację rządową) w celu
  poszukiwania nowych źródeł finansowania działalności, w tym poprzez pozyskiwanie środków
  finansowych na realizację projektów z administracji rządowej i samorządowej np. z Ministerstwa
  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na edukację i wychowanie morskie dzieci i młodzieży,
  rozwój żeglarstwa morskiego i śródlądowego czy bezpieczeństwo żeglugi,
 • wprowadzenie przez Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist obowiązku startu w regatach
  w grupie B na certyfikowanych łodziach kl. Optimist, co wyklucza znaczną część klubów
  prowadzących szkolenie w klasie Optimist z rywalizacji sportowej, jest to niezasadne mając na
  uwadze fakt, że klasa Optimist jest tylko klasą przygotowawczą, postawiono wniosek
  o monitorowanie sytuacji przez Zarząd PZŻ.

Następnie Prezes PZŻ dokonał podsumowania omawianych tematów i zapewnił, że współpraca
z okręgowymi związkami żeglarskimi i stowarzyszeniami klas regatowych jest bardzo ważną częścią
działalności Polskiego Związku Żeglarskiego, ponieważ to właśnie dzięki strukturom regionalnym
i środowiskowym PZŻ może w pełni realizować swoją misję i cele statutowe.


Kończąc obrady Prezes Tomasz Chamera podziękował zgromadzonym za przyjęcie
zaproszenia i aktywny udział w konwencie.

 

Oryginał sprawozdania w formacie PDF >>TUTAJ<<

Zaloguj

Pilski Okręgowy Związek Zeglarski
ul. Sikorskiego 41/6 64-980 Trzcianka tel. 604 603 174