Pilski OZŻ

Oficjalna strona Pilskiego OZŻ zrzeszającego kluby z dawnego Pilskiego.

Kalendarz

Poprzedni miesiąc Grudzień 2023 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31

Konkurs fotograficzny "Żagle w Obiektywie 2021"

konkurs fotograficzny b7c7f

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM Pilskiego OZŻ

"Żagle w Obiektywie 2021"

Regulamin - Instrukcja dla Uczestników 

 

 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zwany dalej „Pilski OZŻ”.
 2. Głównym celem Konkursu jest promocja żeglarstwa w określonych niżej kategoriach i zachęta do poznania walorów żeglarstwa w nowej formie. Konkurs powinien przyczynić się do popularyzacji żeglarstwa na terenie Pn. Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego jak również do upowszechniania innych żeglarskich inicjatyw i wydarzeń związanych z działalnością podmiotów stowarzyszonych w Pilskim OZŻ. Jest to pierwszy w historii Pilskiego OZŻ  tego typu konkurs.
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach zdjęć:

3.1. Zdjęcia pochodzące z regat sportowych ujętych w rocznym kalendarzu Pilskiego OZŻ na 2021 r.,

3.2. Zdjęcia pochodzące z regat turystycznych ujętych w rocznym kalendarzu Pilskiego OZŻ na 2021 r.,

3.3. Zdjęcia tematycznie związane z uczestnictwem w rejsach morskich i zatokowych w 2021r., których organizatorem był Pilski OZŻ lub inne podmioty stowarzyszone w Pilskim OZŻ,

3.4. Zdjęcia tematycznie związane z uczestnictwem w rejsach śródlądowych w 2021r., których organizatorem był Pilski OZŻ lub inne podmioty stowarzyszone w Pilskim OZŻ.

 1. Nabór fotografii będzie trwał od dnia ogłoszenia konkursu do 10.10.2021 r. godz.24:00

 

 1. Uczestnicy

§ 2.

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografów amatorów.
 2. Z udziału w Konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/ zawodowo fotografią.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie Kapituły konkursu w składzie określonym w par. 4 pkt.2 w niniejszym regulaminie.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

 

III. Warunki uczestnictwa

§ 3.

 1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć w każdej kategorii.
 2. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie każdego zdjęcia w technice cyfrowej i przesłania na adres organizatora na specjalnie uruchomioną dla celów Konkursu skrzynkę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W razie problemów pomoc uzyskać można pod nr 604603174 (w cywilizowanych godzinach)
 3. Każde zdjęcie musi zawierać załączony opis w tym:

1) Indywidualną nazwę zdjęcia

2) Miejsce wykonania, objaśnienie, jakiego wydarzenia dotyczy wraz z datą

3) Dane określone w ppkt. 1 i 2 nie mogą sugerować autora. Jeżeli taki przypadek nastąpi ww. dane zostaną zmienione lub zdjęcie może zostać zdyskwalifikowane

4) Dane autora umożliwiające kontakt organizatora konkursu (w tym nr tef.)

 1. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie fotografie własne odpowiadające tematycznie Konkursowi. Autor zdjęcia jest odpowiedzialny za wykonane zdjęcie.
 2. Nadesłane fotografie muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność uczestnika.
 3. Nie zezwala się na dokonywanie zmian kompozycji fotografii typu fotomontaż lub manipulacji cyfrowej.
 4. Pilski OZŻ ma prawo nie zakwalifikować do Konkursu fotografie niezwiązane z tematem Konkursu, zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, naruszające prawo polskie lub prawa osób trzecich, wadliwe technicznie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) oraz przesłane poza terminem naboru.
 5. Zakwalifikowanie fotografii do Konkursu zostanie potwierdzone przez Pilski OZŻ zwrotną wiadomością mailową lub telefonicznie.

 

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu

§ 4. Kapituła Konkursu

 1. Zakwalifikowanie fotografii do Konkursu przeprowadza Kapituła Konkursu, zwane dalej „Kapituła”.
 2. W skład Kapituły wchodzą:

Monika Fornalewicz – Komandor Kapituły
Andrzej Radomski – Recenzent, Przew. Komisji Historii Pilskiego OZŻ
Andrzej Kotwicki - Główny Koordynator i Nawigator Techniczny Konkursu

 1. Do zadań Kapituły należy w szczególności zakwalifikowanie fotografii zgłoszonych do Konkursu, posegregowanie i przygotowanie do publikacji na stronie Facebooka Pilskiego OZŻ. Opublikowanie zakwalifikowanych zdjęć nastąpi do dnia 24.10.2021 r.

§ 5. Wybór Laureatów

 1. Fotografie opublikowane na stronie Facebooka Pilskiego OZŻ wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą laureatów Konkursu w poszczególnych kategoriach. Głosowanie odbędzie się na stronie Facebooka Pilskiego OZŻ pod adresem  https://www.facebook.com/PilskiOkregowyZwiazekZeglarski. Głosowanie będzie trwać do 10.11.2021 i laiki dodane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczestnicy Konkursu, których fotografia zdobędzie najwięcej głosów (polubień, like’ów) otrzymają nagrody o których mowa dalej w § 6 nin. regulaminu. W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów w wyznaczonym terminie, wydłużony zostanie czas głosowania o kolejną dobę.
 3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu na podany adres kontaktowy.
 4. Lista laureatów, oddzielnie dla każdej kategorii, będzie opublikowana m.in. na stronie internetowej Pilskiego OZŻ oraz na portalu społecznościowym Pilskiego OZŻ oraz może zostać opublikowana w prasie lokalnej i mediach

 

§ 6. Nagrody

 1. Laureaci Konkursu w poszczególnych kategoriach za I miejsce otrzymają okolicznościowy Puchar Pilskiego OZŻ. Kapituła może przyznać też innym uczestnikom Konkursu wyróżnienia specjalne.
 2. Pilski OZŻ nie wyklucza możliwości przyznania, w przypadku pozyskania sponsora, specjalnych nagród rzeczowych.
 3. Puchary, dyplomy i ewentualne wyróżnienie specjalne oraz nagrody będą uroczyście wręczone na żeglarskim podsumowaniu sezonu 2021 lub innym spotkaniu okazjonalnym organizowanym lub współorganizowanym przez Pilski OZŻ

 

§ 7. Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia fotografii, oświadcza, że przysługują mu do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
 2. Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnej licencji na rzecz Pilskiego OZŻ do korzystania ze zdjęć (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych i marketingowych podejmowanych przez Pilski OZŻ.

 

 1. Postanowienia końcowe

§ 8.

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu Pilski OZŻ
 2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do Konkursu.
 4. Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku wykorzystania danej fotografii każdorazowo zostaną podane imię i nazwisko autora.
 6. Z tytułu wykorzystania fotografii autorom nie przysługują honoraria.

§ 9.

 1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu i oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.
 2. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania z fotografii zgłoszonej do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, autor tego zdjęcia zobowiązany jest zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności, w tym w szczególności zaspokoić uzasadnione zgłoszone roszczenie, roszczenie zasądzone lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.

§ 10.

Fotografie zgłoszone do Konkursu pozostaną w zbiorach Pilskiego OZŻ

§ 11.

 1. Pilski OZŻ, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w czasie jego trwania.
 2. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane fotografie nie będą wykorzystywane przez Pilski OZŻ.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych nin. Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Pilskiego OZŻ.

§ 12.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

Zarząd Pilskiego OZŻ serdecznie zaprasza do udziału w konkursie

 

Regulamin w formacie pdf do pobranias TUTAJ

 

Zaloguj

Pilski Okręgowy Związek Zeglarski
ul. Sikorskiego 41/6 64-980 Trzcianka tel. 604 603 174