Regulamin Komisji Historycznej Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

Regulamin Komisji Historycznej Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

I. Postanowienia ogólne.

1. Komisja Historyczna Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, zwana dalej KH POZŻ, jest powoływana przez Zarząd Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego z siedzibą w Chodzieży zwany dalej POZŻ na podstawie § 20 ust.1 pkt.7 Statutu Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
2. Celem działalności KH POZŻ jest utrwalanie i upowszechnianie tradycji oraz historii działalności żeglarskiej na obszarze Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, zwanym dalej Okręgiem i obejmującym powiaty: chodzieski, czarnkowsko – trzcianecki, obornicki, pilski, szamotulski, wałecki, wągrowiecki i złotowski.
3. Siedzibą KH POZŻ jest biuro POZŻ.

II. Zadania KH POZŻ.

1. Współpraca z klubami/kołami i sekcjami żeglarskimi tworzącymi Pilski Okręgowy Związek Żeglarski i innymi na terenie Okręgu w zakresie prowadzenia kronik lub ksiąg pamiątkowych.
2. Współpraca z klubami/kołami i sekcjami żeglarskimi tworzącymi Pilski Okręgowy Związek Żeglarski i innymi na terenie Okręgu w zakresie gromadzenia pamiątek i różnych dokumentów związanych z historią działalności żeglarskiej.
3. Organizowanie badań dotyczących historii i rozwoju żeglarstwa na terenie Północnej Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego przy współpracy z ośrodkami naukowymi historii sportu i turystyki, uczelniami oraz regionalnymi placówkami muzealnymi i archiwami.
4. Gromadzenie wspomnień, relacji i innych materiałów świadczących o działalności żeglarskiej na terenie Okręgu.
5. Kompletowanie i opracowywanie wytycznych dot. zbierania materiałów do biogramów zasłużonych w Okręgu działaczy żeglarskich.
6. Inicjowanie – w porozumieniu z Pilskim OZŻ- wydawania monografii i innych publikacji dokumentujących działalność żeglarską na terenie Okręgu.
7. Nawiązywanie współpracy z działającymi przy innych okręgowych związkach żeglarskich oraz w Polskim Związku Żeglarskim komisjami lub zespołami ds. historii żeglarstwa.
8. Udzielanie niezbędnej pomocy w zakresie udostępniania materiałów źródłowych do prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich i innych publikacji dot. tradycji i historii żeglarstwa na terenie Okręgu.
9. Współpraca merytoryczna w zakresie organizacji uroczystości jubileuszowych, rocznicowych i temu podobnych przedsięwzięć na terenie Okręgu.
10. Rozwijanie innych form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i podnoszeniu poziomu wiedzy o historii żeglarstwa na obszarze Okręgu.

III. Członkowie KH POZŻ.

1. KH POZŻ składa się z 7 - 15 członków powoływanych przez Pilski OZŻ w formie imiennego zaproszenia.
2. KH POZŻ powoływana jest na okres kadencji Pilskiego OZŻ.
3. KH POZŻ spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz oraz członkowie mogą być odwołani przez Pilski OZŻ przed upływem kadencji.
5. Przewodniczący KH POZŻ reprezentuje na zewnątrz jej działalność.
6. KH POZŻ może powoływać za zgodą Pilskiego OZŻ zespoły do opracowywania określonych tematów związanych z dokumentowaniem historii żeglarstwa Okręgu w skład których mogą wchodzić osoby nie będące członkami KH POZŻ.

IV. Organizacja pracy KH POZŻ.

1. Posiedzenia KH POZŻ odbywają się co najmniej dwa razy z roku i w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia KH POZŻ zwołuje Przewodniczący.
3. Uchwały KH POZŻ podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu KH POZŻ.    W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Z przebiegu posiedzeń sporządza się protokóły, które podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
5. KH POZŻ prowadzi swoją działalność na podstawie rocznego planu pracy akceptowanym przez Pilski OZŻ.
6. Członkowie KH POZŻ działają na zasadzie wolontariatu. Sprawy administracyjno-biurowe KH POZŻ prowadzi Biuro Pilskiego OZŻ.
7. Koszty związane z przygotowywaniem i wydawaniem ewentualnych publikacji lub monografii o charakterze historycznym – w tym honoraria autorskie - wymagają zaplanowania w budżecie/preliminarzu Pilskiego OZŻ na określony rok kalendarzowy.

V. Postanowienia końcowe.

1. Przewodniczący KH POZŻ uczestniczy na zaproszenie Pilskiego OZŻ w posiedzeniach podczas których rozpatrywane są sprawy związane z działalnością KH POZŻ.
2. O rozwiązaniu KH POZŻ z powodu bezczynności, niezgodności działań z nin. regulaminem, przepisami prawa albo planem pracy decyduje Pilski OZŻ.
3. Niniejszy regulamin uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zatwierdzenia przez Pilski OZŻ.


                                                                        Prezes
                                                                                Pilskiego Okręgowego
                                                                                 Związku Żeglarskiego
                                                                                (-) Dariusz Gościński