Pilski OZŻ

Oficjalna strona Pilskiego OZŻ zrzeszającego kluby z dawnego Pilskiego.

Kalendarz

Poprzedni miesiąc Październik 2021 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 39 1 2 3
week 40 4 5 6 7 8 9 10
week 41 11 12 13 14 15 16 17
week 42 18 19 20 21 22 23 24
week 43 25 26 27 28 29 30 31

Komisja Historyczna Pilskiego OZŻ - informacje

Powstaje Komisja Historyczna Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

 

      Już 17 stycznia 2010 w siedzibie Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego odbyło się I Spotkanie Konsultacyjne w sprawie powołania Komisji Historycznej POZŻ. Wstępnie przedyskutowano zasady i formy działania tego zespołu. Bardziej szczegółowo działalność przyszłej KH POZŻ zaprezentowana została podczas uroczystego podsumowania sezonu żeglarskiego 2009 które odbyło się  24 stycznia 2010 w Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży.
Ogólny regulamin funkcjonowania KH POZŻ prezentujemy na oddzielnej podstronie.
Uprzejmie informujemy, że do działalności w naszej okręgowej Komisji Historycznej zaproszeni zostali następujący Koledzy:
                Władysław Andrzejewski – Wronki
                Jerzy Butrym – Piła/Trzcianka
                Wiesław Dorniak - Złotów
                Klemens Grzegorski – Piła
                Mirosław Jańczak - Wagrowiec
                Ryszard Jastrzębski – Trzcianka
                Benedykt Józefek - Rogoźno
                Eugeniusz Lasota – Chodzież
                Antoni Łuczak - Rogoźno
                Przemysław Malinowski – Rogoźno
                Henryk Ozga – Piła/Drzewoszewo
                Jerzy Radkiewicz - Wałcz
                Andrzej Radomski – Piła/Chodzież
                Zdzisław Rączkowiak - Wągrowiec
                Eugeniusz Sobkowski - Chodzież
                Władysław Wilk – Ujście

Średnia wiekowa proponowanego składu  KH POZŻ – z naszych pobieżnych wyliczeń - to... 58 lat i 7 miesięcy! Ale wszyscy są oczywiście młodzi żeglarskim duchem !! Każdy z wyżej wymienionych Kolegów legitymuje się co najmniej 25 letnim stażem działalności żeglarskiej.
Większość Kolegów z ww. listy już przyjęła zaproszenie do działalności w KH POZŻ. Dziękujemy !! Czekamy jeszcze na kilka potwierdzeń.
Komisja Historyczna Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego ukonstytuuje się w terminie do 15 marca br. W tym terminie przyjęty zostanie także plan pracy KH POZŻ na 2010 r.

Regulamin Komisji Historycznej Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

Regulamin Komisji Historycznej Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

I. Postanowienia ogólne.

1. Komisja Historyczna Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, zwana dalej KH POZŻ, jest powoływana przez Zarząd Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego z siedzibą w Chodzieży zwany dalej POZŻ na podstawie § 20 ust.1 pkt.7 Statutu Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
2. Celem działalności KH POZŻ jest utrwalanie i upowszechnianie tradycji oraz historii działalności żeglarskiej na obszarze Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, zwanym dalej Okręgiem i obejmującym powiaty: chodzieski, czarnkowsko – trzcianecki, obornicki, pilski, szamotulski, wałecki, wągrowiecki i złotowski.
3. Siedzibą KH POZŻ jest biuro POZŻ.

II. Zadania KH POZŻ.

1. Współpraca z klubami/kołami i sekcjami żeglarskimi tworzącymi Pilski Okręgowy Związek Żeglarski i innymi na terenie Okręgu w zakresie prowadzenia kronik lub ksiąg pamiątkowych.
2. Współpraca z klubami/kołami i sekcjami żeglarskimi tworzącymi Pilski Okręgowy Związek Żeglarski i innymi na terenie Okręgu w zakresie gromadzenia pamiątek i różnych dokumentów związanych z historią działalności żeglarskiej.
3. Organizowanie badań dotyczących historii i rozwoju żeglarstwa na terenie Północnej Wielkopolski i Pojezierza Wałeckiego przy współpracy z ośrodkami naukowymi historii sportu i turystyki, uczelniami oraz regionalnymi placówkami muzealnymi i archiwami.
4. Gromadzenie wspomnień, relacji i innych materiałów świadczących o działalności żeglarskiej na terenie Okręgu.
5. Kompletowanie i opracowywanie wytycznych dot. zbierania materiałów do biogramów zasłużonych w Okręgu działaczy żeglarskich.
6. Inicjowanie – w porozumieniu z Pilskim OZŻ- wydawania monografii i innych publikacji dokumentujących działalność żeglarską na terenie Okręgu.
7. Nawiązywanie współpracy z działającymi przy innych okręgowych związkach żeglarskich oraz w Polskim Związku Żeglarskim komisjami lub zespołami ds. historii żeglarstwa.
8. Udzielanie niezbędnej pomocy w zakresie udostępniania materiałów źródłowych do prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich i innych publikacji dot. tradycji i historii żeglarstwa na terenie Okręgu.
9. Współpraca merytoryczna w zakresie organizacji uroczystości jubileuszowych, rocznicowych i temu podobnych przedsięwzięć na terenie Okręgu.
10. Rozwijanie innych form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu i podnoszeniu poziomu wiedzy o historii żeglarstwa na obszarze Okręgu.

III. Członkowie KH POZŻ.

1. KH POZŻ składa się z 7 - 15 członków powoływanych przez Pilski OZŻ w formie imiennego zaproszenia.
2. KH POZŻ powoływana jest na okres kadencji Pilskiego OZŻ.
3. KH POZŻ spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz oraz członkowie mogą być odwołani przez Pilski OZŻ przed upływem kadencji.
5. Przewodniczący KH POZŻ reprezentuje na zewnątrz jej działalność.
6. KH POZŻ może powoływać za zgodą Pilskiego OZŻ zespoły do opracowywania określonych tematów związanych z dokumentowaniem historii żeglarstwa Okręgu w skład których mogą wchodzić osoby nie będące członkami KH POZŻ.

IV. Organizacja pracy KH POZŻ.

1. Posiedzenia KH POZŻ odbywają się co najmniej dwa razy z roku i w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia KH POZŻ zwołuje Przewodniczący.
3. Uchwały KH POZŻ podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu KH POZŻ.    W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Z przebiegu posiedzeń sporządza się protokóły, które podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
5. KH POZŻ prowadzi swoją działalność na podstawie rocznego planu pracy akceptowanym przez Pilski OZŻ.
6. Członkowie KH POZŻ działają na zasadzie wolontariatu. Sprawy administracyjno-biurowe KH POZŻ prowadzi Biuro Pilskiego OZŻ.
7. Koszty związane z przygotowywaniem i wydawaniem ewentualnych publikacji lub monografii o charakterze historycznym – w tym honoraria autorskie - wymagają zaplanowania w budżecie/preliminarzu Pilskiego OZŻ na określony rok kalendarzowy.

V. Postanowienia końcowe.

1. Przewodniczący KH POZŻ uczestniczy na zaproszenie Pilskiego OZŻ w posiedzeniach podczas których rozpatrywane są sprawy związane z działalnością KH POZŻ.
2. O rozwiązaniu KH POZŻ z powodu bezczynności, niezgodności działań z nin. regulaminem, przepisami prawa albo planem pracy decyduje Pilski OZŻ.
3. Niniejszy regulamin uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zatwierdzenia przez Pilski OZŻ.


                                                                        Prezes
                                                                                Pilskiego Okręgowego
                                                                                 Związku Żeglarskiego
                                                                                (-) Dariusz Gościński

Zaloguj

windyty